Obchodní podmínky

Domů/Obchodní podmínky
Obchodní podmínky 2017-06-17T19:46:29+00:00

obchodní společnosti
M.F. Segmento s.r.o.
se sídlem Čumpelíkova 1011/7
identifikační číslo: 05462771
zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 264060
pro poskytování a využívání služeb „WEBOVEPODMINKY.CZ“

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ a vymezení základních pojmů

1.1. Těmito Obchodními podmínkami pro poskytování a využívání služeb „WEBOVEPODMINKY.CZ“ (dále jen „Obchodní podmínky“) obchodní společnosti M.F. Segmento s.r.o., se sídlem Čumpelíkova 1011/7, identifikační číslo: 05462771, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 264060 (dále též jen „Provozovatel“, „Poskytovatel“ nebo „Dodavatel“) se v souladu s ustanovením § 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“)řídí všechny právní vztahy, které vznikly nebo v budoucnu vzniknou mezi Poskytovatelem a třetí osobou, která užila či užívá přístup do webového rozhraní internetové stránky Poskytovatele (dále jen „Webové rozhraní“) jakož i třetí osoby, která užila nebo užívá Poskytované služby (dále jsou tyto osoby označovány jako „Uživatel“ nebo „Objednatel“) a to bez ohledu na charakter právního vztahu, který mezi stranami vznikl či vznikne.

1.2. Webové rozhraní poskytovatele je provozováno na webové stránce umístěné na internetové adrese „www.webovepodminky.cz“ (dále jen „Webová stránka“). Provozovatel je výlučně oprávněn k poskytování služeb prostřednictvím Webové stránky, přičemž jsou rozdílně upravena práva a povinnosti:

a) mezi Poskytovatelem a každým člověkem, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s Poskytovatelem nebo s ním jinak jedná (dále jen „Uživatel/Objednatel spotřebitel“), přičemž spotřebitel je definován v ustanovení § 419 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění – práva a povinnosti mezi Poskytovatelem a Objednatelem spotřebitelem se řídí těmito obchodními podmínkami, Předsmluvními informacemi pro spotřebitele a dále zejména Občanským zákoníkem a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, když kupní smlouva je mezi smluvními stranami uzavřena podle ustanovení § 2079 a násl. občanského zákoníku,

b) mezi Poskytovatelem a jinou fyzickou nebo právnickou osobou, která samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku, případně s osobou, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, nebo dále osobou, která jedná jménem nebo na účet podnikatele, jakož i mezi Poskytovatelem a státem, státní organizací či samosprávnou územní jednotkou (dále jen „Uživatel/Objednatel podnikatel“), přičemž podnikatel je definován v ustanovení § 420 a násl. občanského zákoníku – práva a povinnosti mezi Poskytovatelem a Objednatelem podnikatelem se řídí těmito obchodními podmínkami a dále zejména Občanským zákoníkem, když kupní smlouva je mezi smluvními stranami uzavřena podle ustanovení § 2079 a násl. občanského zákoníku.

1.3. Pokud tyto obchodní podmínky upravují některá práva a povinnosti společně pro Uživatele/Objednatele spotřebitele i Uživatele/Objednatele podnikatele, jsou Uživatel/Objednatel spotřebitel i Uživatel/Objednatel podnikatel shodně označováni jako „Uživatel/Objednatel“.

1.4. Obchodní podmínky jsou dokumentem, který obsahuje zejména všeobecné obchodní podmínky poskytování a využívání služeb „WEBOVEPODMINKY.CZ“ včetně podmínek pro poskytování Poskytovaných služeb, poskytovaných zpravidla elektronickými prostředky Poskytovatelem na základě specifikace jednotlivých nabízených služeb tak, jak jsou vymezeny v ceníku Poskytovatele. Obchodní podmínky tvoří nedílnou součást smlouvy uzavřené mezi Poskytovatelem a Uživatelem/Objednatelem a jsou k dispozici k nahlédnutí nebo ke stažení v elektronické podobě na Webové stránce Poskytovatele. Znění Obchodních podmínek může Poskytovatel měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění Obchodních podmínek.

1.5. Předsmluvní informace pro spotřebitele jsou dokumentem, který obsahuje informace pro účely uzavření Smlouvy mezi Poskytovatelem a Uživatelem/Objednatelem spotřebitelem dle ust. § 1811, 1820, 1824 a § 1826 Občanského zákoníku. Uvedený dokument je dostupný zde.

1.6. Garance kvality služeb je samostatný dokument, upravující poskytování služeb prostřednictvím Spolupracujícího advokáta Poskytovatele služeb, který je kvalifikovaným advokátem a jehož prostřednictvím poskytuje Poskytovatel některé z Poskytovaných služeb. Dokument je dostupný zde.

1.7. Uživatelem se pro účely těchto Obchodních podmínek rozumí taková osoba (fyzická nebo právnická), která užila nebo užívá přístup do webového rozhraní Poskytovatele nebo užila či užívá bezplatné Poskytované služby Poskytovatele

1.8. Objednatelem se rozumí Uživatel, který užil či užívá Poskytované služby Poskytovatele úplatně. Z Uživatele se Objednatel stává okamžikem účinnosti smlouvy o poskytování Poskytovaných služeb (dále jen „Smlouva“)

1.9. Poskytovatel nabízí Poskytované služby zpravidla elektronickými prostředky a to včetně informačních a dalších služeb třetích osob, jejichž poskytování elektronickými prostředky Poskytovatel zprostředkovává či zajišťuje. Uživatel a Objednatel bere na vědomí, že poskytování Poskytovaných služeb ve smyslu ust. §1837 písm. l) občanského zákoníku dodáním digitálního obsahu, který není dodán na hmotném nosiči.

1.10. Smlouvou se pro účely těchto Obchodních podmínek rozumí právní dokument, označený jako Smlouva o poskytování Poskytovaných služeb, uzavřený mezi Poskytovatelem a Uživatelem nebo Poskytovatelem a Objednatelem a to písemně i za použití prostředků komunikace na dálku umožňujících uzavřít smlouvu bez současné fyzické přítomnosti smluvních stran. Smlouva může být uzavřena též konkludentně (blíže bod 2. Obchodních podmínek). Nedílnou součástí Smlouvy jsou Obchodní podmínky a Ceník služeb, který je v aktuálním znění zobrazen na Webové stránce Poskytovatele. Obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

1.11. Poskytovanými službami se pro účely těchto Obchodním podmínek rozumí zprostředkování služeb v rámci právního poradenství a právních služeb spolupracujícího advokáta Poskytovatelem služeb. Uživatel/Objednatel bere na vědomí, že poskytování výše uvedených služeb je dle ust. § 1837 písm. l) NOZ dodáním digitálního obsahu, který není dodán na hmotném nosiči.

1.12. Uživatel/Objednatel souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání Smlouvy. Náklady vzniklé Uživateli/Objednateli při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením Smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí Uživatel/Objednatel sám.

1.13. Systémem se rozumí Webové rozhraní Poskytovatele, které je provozováno na Webové stránce Poskytovatele.

2. uzavření smlouvy

2.1. Smluvní strany (Poskytovatel a Uživatel nebo Poskytovatel a Objednatel) se dohodly na tom, že svá práva a povinnosti vyplývající z uzavírání Smlouvy a to včetně práv a povinností, plynoucích ze všech aktů jednání o uzavření Smlouvy, upraví částečně odlišně od ust. § 1731 a násl. Občanského zákoníku a to způsobem, který je upraven těmito Obchodními podmínkami.

2.2. Smlouva může být uzavřena buď písemně, a to i za použití prostředků komunikace na dálku umožňujících uzavřít smlouvu bez současné fyzické přítomnosti smluvních stran, nebo konkludentně, tj. jednáním resp. opomenutím, ze kterého lze usoudit na to, že jde o projev vůle jednajícího a jaký je jeho obsah a současně nevzbuzující pochybnosti o tom, co svým projevem vůle smluvní strana sledovala (osoba, které je nabídka určena, může nabídku přijmout tak, že se podle ní zachová, zejména poskytne-li anebo přijme-li plnění).

2.3. Právní vztah mezi Poskytovatelem a Uživatelem vzniká většinou na základě konkludentně uzavřené Smlouvy, a to přístupem Uživatele do Webového rozhraní Poskytovatele nebo užitím či užíváním Poskytovaných služeb Poskytovatele. V takovém případě Uživatel prohlašuje, že se před uzavřením Smlouvy řádně seznámil s aktuálním zněním Obchodních podmínek, Předsmluvních informací pro spotřebitele, Ceníku jakož i dalšími smluvními dokumenty, souvisejícími s uzavřením Smlouvy a dostupnými na Webové stránce Poskytovatele. Smlouva mezi Poskytovatelem a Uživatelem dle tohoto bodu Obchodních podmínek vzniká a je účinná dnem přístupu na Webové stránky Poskytovatele nebo dnem užití Poskytovaných služeb Poskytovatele.

2.4. Právní vztah mezi Poskytovatelem a Objednatelem vzniká především kombinací písemné a konkludentní formy viz bod 2.2. těchto Obchodních podmínek, především odesláním závazné objednávky Uživatelem nebo Objednatelem jakožto návrhu na uzavření smlouvy adresované Poskytovateli, potvrzením jejího přijetí do systému Poskytovatele a následnou akceptací ze strany Poskytovatele, učiněnou buď písemně (formou prostého e-mailu), konkludentně či jiným způsobem. Právní vztah mezi Poskytovatelem a Objednatelem může vzniknout také konkludentně nebo na základě písemně uzavřené Smlouvy, a to i za použití prostředků komunikace na dálku umožňujících uzavřít smlouvu bez současné fyzické přítomnosti smluvních stran. Smlouva mezi Poskytovatelem a Objednatelem dle tohoto bodu Obchodních podmínek vzniká a je účinná dnem doručení oznámení o akceptaci objednávky ze strany Poskytovatele. Smlouva mezi Poskytovatelem a Objednatelem může vzniknout a nabýt účinnosti také okamžikem provedení platby za Poskytované služby Poskytovateli, pokud k tomu došlo ještě před akceptací objednávky ze strany Poskytovatele nebo tehdy, pokud k takové akceptaci vůbec nedošlo. Objednatel prohlašuje, že se před uzavřením Smlouvy řádně seznámil s aktuálním zněním Obchodních podmínek, Předsmluvních informací pro spotřebitele, Ceníku jakož i dalšími smluvními dokumenty, souvisejícími s uzavřením Smlouvy a dostupnými na Webové stránce Poskytovatele.

2.5. Písemná oznámení jsou doručována na elektronickou adresu Objednatele a pro splnění písemné formy stačí forma prostého e-mailu.

2.6. Pro objednání Poskytovaných služeb, vyplní Uživatel nebo Objednatel objednávkový formulář (návrh na uzavření Smlouvy), dostupný na Webové stránce Poskytovatele (dále také jen „Objednávka“). Objednávkový formulář obsahuje dle charakteru objednávaným služeb zejména informace o:

a) Uživateli/Objednateli (identifikace včetně kontaktních údajů popř. údajů potřebných pro vystavení faktury – daňového dokladu), pokud jsou tyto informace pro poskytnutí zvolené služby vyžadovány

b) Objednávaném rozsahu Poskytovaných služeb na základě specifikace v Ceníku (objednávanou službu „vloží“ Objednatel/Uživatel do elektronického nákupního košíku),

c) způsobu úhrady ceny služby.

2.7. Před zasláním objednávky Poskytovateli je Uživateli/Objednateli umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky vložil, a to i s ohledem na možnost Uživatele/Objednatele zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Uživatel/Objednatel odešle objednávku Poskytovateli kliknutím na tlačítko „dokončit objednávku“. Údaje uvedené v Objednávce jsou Poskytovatelem považovány za správné. Poskytovatel neprodleně, nejpozději však do 24 hodin po obdržení závazné objednávky toto obdržení Uživateli/Objednateli potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty Uživatele/Objednatele uvedené v uživatelském účtu či v objednávce (dále jen „elektronická adresa Uživatele/Objednatele“). Odeslání objednávky do Systému Poskytovatele je závazným návrhem na uzavření smlouvy.

2.8. Návrh na uzavření smlouvy ve formě závazné objednávky podává Uživatel/Objednatel zejména písemnou formou a to i za použití prostředků komunikace na dálku umožňujících uzavřít smlouvu bez současné fyzické přítomnosti smluvních stran, především prostřednictvím Webové stránky Poskytovatele. Odesláním závazné Objednávky Uživatel/Objednatel prohlašuje a činí nesporným, že se řádně seznámil s aktuálním zněním Obchodních podmínek, Ceníku jakož i dalšími smluvními dokumenty, souvisejícími s uzavřením Smlouvy a dostupnými na Webové stránce

2.9. Poskytovatel je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednaných služeb požádat Uživatele/Objednatele o dodatečné potvrzení objednávky (písemně, e-mailem či telefonicky). Poskytovatel je oprávněn odmítnout Objednávku, a to zejména z níže uvedených důvodů anebo i bez udání důvodu.

a) Pokud Uživatel/Objednatel odmítne provést potvrzení Objednávky požadovaným způsobem nebo bude-li z charakteru Objednávky vyplývat podezření z podvodu, nebo

b) Uživatel/Objednatel uvedl nesprávné, nepravdivé, neúplné či nepřesné identifikační resp. osobní údaje a jiné údaje a odmítl na žádost Poskytovatele dodat doklady prokazující správnost, pravdivost, úplnost či přesnost uvedených údajů, nebo

c) Uživatel/Objednatel neplní své závazky vůči Poskytovateli nebo třetím osobám anebo lze důvodně předpokládat, že takové závazky nebude plnit, nebo

d) v rozporu s Obchodními podmínkami a Ceníkem odmítl Uživatel/Objednatel složit na účet Poskytovatele požadované zálohy či jistoty.

2.10. Poskytovatel oznámí Uživateli/Objednateli odmítnutí závazné Objednávky jako návrhu na uzavření Smlouvy nejpozději do 3 dnů od doručení Objednávky Poskytovateli. Pro splnění písemné formy stačí forma prostého e-mailu.

2.11. Uzavřením Smlouvy Uživatel/Objednatel bezvýhradně souhlasí se všemi právy a povinnostmi a dalšími ustanoveními těchto Obchodních podmínek

2.12. Pro účely této Smlouvy se smluvní strany dohodly na vyloučení aplikací ustanovení § 1740 odst.3 Občanského zákoníku, ust. § 1751 odst. 2 Občanského zákoníku a také ust. § 1728 až 1730 Občanského zákoníku jakož i veškerých ustanovení Občanského zákoníku týkajících se předsmluvní odpovědnosti Poskytovatele, pokud se strany nedohodnou dodatečně jinak. V takovém případě však musí mít taková dohoda stran písemnou formu.

2.13. Pokud Uživatel/Objednatel vystupuje ve smluvním vztahu jako Objednatel spotřebitel, má uzavřená Smlouva charakter spotřebitelské smlouvy dle ust. §1810 a násl. Občanského zákoníku. Smlouva, kterou strany uzavřely prostřednictvím prostředků komunikace na dálku je smlouvou uzavřenou tzv. distančním způsobem ve smyslu ust. §1820 a násl. Občanského zákoníku.

2.14. Objednatel spotřebitel prohlašuje, že se ještě před uzavřením Smlouvy řádně seznámil a porozuměl celému obsahu Předsmluvních informací pro spotřebitele, které jsou dostupné na webové stránce Poskytovatele.

2.15. Objednatel spotřebitel prohlašuje, že si je vědom a chápe důsledky toho, že poskytování Poskytovaných služeb má charakter dodání digitálního obsahu, který není dodáván na hmotném nosiči, v důsledku čehož nemá Objednatel spotřebitel dle ust. § 1837 Občanského zákoníku právo odstoupit od Smlouvy ve lhůtě 14 dnů. Objednatel spotřebitel má právo odstoupit od Smlouvy pouze předtím, než mu Poskytovatel umožní využívání objednaných služeb (odstoupení před dodávkou služeb).

2.16. Tím, že Objednatel spotřebitel odešle do objednávkového systému Poskytovatele závaznou Objednávku (návrh na uzavření Smlouvy), vyslovuje tímto jednoznačný a výslovný souhlas s poskytnutím Poskytovaných služeb před uplynutím lhůty pro odstoupení od Smlouvy.

3. Uživatelský účet

Poskytované služby je možné ze strany Uživatele/Objednatele užívat bez registrace.

4. cenové a PLATEBNÍ PODMÍNKY

4.1. Ceny jednotlivých služeb jsou stanoveny v aktuálním Ceníku, přístupném na Webové stránce poskytovatele. Dle specifikace Poskytovaných služeb může být cena stanovena také individuálně v rámci komunikace mezi Poskytovatelem a Uživatelem/Objednatelem. V takovém případě Poskytovatel navrhne cenu zvolené služby v závislosti na časové i věcné náročnosti poptávané služby a Uživatel/Objednatel má právo rozhodnout se, zda zvolenou službu za nabízenou cenu využije či nikoliv.

4.2. Cenu poskytovaných služeb, účtovanou dle aktuálního Ceníku nebo dle bodu 4.1. těchto Obchodních podmínek, hradí Uživatel/Objednatel Poskytovateli bezhotovostně převodem na účet Poskytovatele č. 2401080020/2010 vedený u společnosti Fio bank.

4.3. Způsob úhrady kupní ceny je sjednán v kupní smlouvě a lze jej dodatečně změnit jen po vzájemném odsouhlasení Poskytovatele a Uživatele/Objednatele.

4.4. Poskytovatel účtuje služby vždy jednorázově před jejich poskytnutím.

4.5. V případě bezhotovostní platby je Uživatel/Objednatel povinen uhradit cenu služby společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet Poskytovatele.

4.6. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví Poskytovatel ohledně plateb prováděných na základě Smlouvy Uživateli/Objednateli daňový doklad – fakturu. Poskytovatel je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví Poskytovatel Uživateli/Objednateli po uhrazení ceny služby a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího (ve formě prostého emailu). V případě, že celková cena služby nepřesáhne 10.000,- Kč, vystaví Poskytovatel ohledně plateb prováděných na základě Smlouvy zjednodušený příjmový pokladní doklad.

4.7. Uživatel/Objednatel prohlašuje, že souhlasí s vystavením a zasíláním účetních a daňových dokladů v elektronické podobě (formou prostého emailu).

5. PRÁVA A POVINNOSTI POSKYTOVATELE

5.1. Poskytovatel se zavazuje zejména:
– poskytovat Uživateli/Objednateli placené Poskytované služby, a to za podmínek a v rozsahu stanovených ve Smlouvě, Obchodních podmínkách a Ceníku
– pravidelně informovat Uživatele/Objednatele o změnách Obchodních podmínek nebo Ceníku a to formou zveřejnění na Webové stránce Poskytovatele
– zachovat důvěrnost poskytnutých informací, které Uživatel/Objednatel zpřístupnil Poskytovateli v souvislosti s objednáním služeb či uzavřením Smlouvy a to za předpokladu, že se jedná o informace, které tvoří obchodní tajemství Uživatele/Objednatele. V takovém případě je Uživatel/Objednatel povinen tyto informace jednoznačně označit jako součást obchodního tajemství a to ještě před uzavřením Smlouvy a to včetně přesného určení, které z dokumentů či informací tvoří jeho obchodní tajemství. Pokud Uživatel/Objednatel žádné dokumenty či informace neoznačí jako součást svého obchodního tajemství, má se za to, že poskytnuté informace a dokumenty jsou veřejně přístupné
– v případě zjištěné/nahlášené poruchy zahájit neprodleně práce na odstranění takové poruchy

5.2. Poskytovatel je oprávněn zejména:
– jednostranně měnit či doplňovat Obchodní podmínky a Ceník a s tím související dokumenty
– měnit či doplňovat Webovou stránku a Webové rozhraní Poskytovatele (dále též „systém“)
– omezit, pozastavit či ukončit poskytování Poskytovaných služeb resp. systému a to bez udání důvodu a bez náhrady
– omezit, pozastavit či ukončit Uživateli/Objednateli přístup na Webovou stránku či do Webového rozhraní Poskytovatele nebo poskytování Poskytovaných služeb a to zejména z důvodu porušení Smlouvy nebo Obchodních podmínek ze strany Uživatele/Objednatele či z technických, provozních či obchodních důvodů na straně Poskytovatele
– za použití přístupných technických prostředků sledovat provoz Systému Poskytovatele včetně dodávaných služeb a to za účelem zjištění, zda Uživatel/Objednatel využívá Systém Poskytovatele pouze takovým způsobem, který je sjednán dle zvolené služby ve Smlouvě, Obchodních podmínkách a Ceníku, včetně souvisejících dokumentů a že způsob využívání Systému neodporuje platným právním předpisům, dobrým mravům, zásadám poctivého obchodního styku jakož i zásadě poctivosti a není v rozporu s pokyny a návody Poskytovatele, zveřejněnými na Webové stránce či zaslanými v písemné formě Uživateli/Objednateli
– postoupit či převést svá práva a povinnosti ze Smlouvy, Obchodních podmínek či Ceníku na třetí osoby a to i bez předchozího písemného souhlasu Uživatele/Objednatele

6. PRÁVA A POVINNOSTI UŽIVATELE/OBJEDNATELE

6.1. Uživatel/Objednatel se zavazuje zejména
– před závazným objednáním služeb Poskytovatele seznámit se řádně se všemi smluvními jakož i souvisejícími dokumenty, zejména Smlouvou, Obchodními podmínkami a Ceníkem
– řádně se seznámit se všemi změnami, které Poskytovatel oznámí v průběhu trvání Smlouvy mezi Poskytovatelem a Uživatelem/Objednatelem
– dodržovat veškerá ujednání vyplývající ze smluvních a dalších dokumentů, zejména ze Smlouvy, Obchodních podmínek a Ceníku
– využívat Systém Poskytovatele pouze takovým způsobem a pouze k takovému účelu, který je sjednán dle zvolené služby ve Smlouvě, Obchodních podmínkách a Ceníku, včetně souvisejících dokumentů
– využívat Systém Poskytovatele pouze takovým způsobem, který neodporuje platným právním předpisům, dobrým mravům, zásadám poctivého obchodního styku jakož i zásadě poctivosti a není v rozporu s pokyny a návody Poskytovatele, zveřejněnými na Webové stránce či zaslanými v písemné formě Uživateli/Objednateli
– seznámit se řádně s Předsmluvními informacemi pro spotřebitele v případě, že se jedná o Uživatele spotřebitele nebo Objednatele spotřebitele jakož i se změnami, ke kterým může dojít kdykoliv v době po uzavření Smlouvy

6.2. Uživatel/Objednatel je oprávněn zejména
– objednat si služby Poskytovatele a to na základě, v rozsahu a za podmínek stanovených Smlouvou, Obchodními podmínkami, Ceníkem a dalšími souvisejícími dokumenty
– s předchozím písemným souhlasem Poskytovatele postoupit nebo převést na třetí osoby svá práva a povinnosti ze Smlouvy, Obchodních podmínek, Ceníku a dalších souvisejících dokumentů
– reklamovat rozsah či kvalitu poskytovaných služeb, jakož i účtovanou cenu za tyto služby
– požadovat vrácení poměrné části uhrazené platby za předplacené služby v případech a za podmínek, které jsou stanoveny Smlouvou, Obchodními podmínkami či Ceníkem

7. ZMĚNA ČI UKONČENÍ POSKYTOVANÝCH SLUŽEB

7.1. Poskytovatel je oprávněn zejména
– jednostranně upravit rozsah poskytovaných služeb a to i bez udání důvodu
– časově či jinak omezit, přerušit či zrušit přístup do Systému
– jednostranně upravit rozsah, časově či jinak omezit, přerušit či ukončit poskytování služeb a to i bez udání důvodu
– učinit nezbytné zásahy do Systému zejména z technických či jiných provozních důvodů nebo tehdy, pokud je tak nezbytně nutné na základě obecně závazných právních předpisů
– omezit, přerušit či ukončit poskytování služeb či obdobným způsobem omezit, přerušit či zrušit přístup do Systému v případě vzniku překážek, vzniklých nezávisle na vůli Poskytovatele či z důvodu jakéhokoliv obecnému zájmu, které objektivně brání nebo mohou bránit Poskytovateli ve splnění jeho závazků vůči Uživateli/Objednateli, to vše i bez předchozího oznámení jakoukoliv formou

7.2. Provozovatel je dále oprávněn zejména
– Omezit, přerušit či ukončit poskytování služeb nebo obdobným způsobem omezit, přerušit či zrušit přístup do Systému tehdy, pokud Uživatel/Objednatel jedná v rozporu se Smlouvou, Obchodními podmínkami či Ceníkem a svým jednáním ovlivňuje nebo může ovlivnit řádný provoz či bezpečnost Systému Poskytovatele, přičemž postačí i jen nedbalost či opomenutí ze strany Uživatele/Objednatele
– Omezit, přerušit či ukončit poskytování služeb nebo obdobným způsobem omezit, přerušit či zrušit přístup do Systému tehdy, pokud je jednání Uživatele/Objednatele v rozporu s dobrými mravy, zásadou poctivosti a zásadami poctivého obchodního styku, nebo se Uživatel/Objednatel svým jednáním dopouští porušování platných právních předpisů. Obdobné platí pro případ, kdy Uživatel/Objednatel svým jednáním ohrozí či může ohrozit dobrou pověst a jméno Poskytovatele

8. Vyloučení odpovědnosti a záruk

8.1. Uživatel/Objednatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že užívá Systém na vlastní nebezpečí. Přestože Poskytovatel vynakládá veškeré úsilí, aby informace na Webové stránce byly aktuální, platné a úplné, vylučuje Poskytovatel veškeré záruky, podmínky nebo ujištění jakéhokoliv druhu v maximálním možném rozsahu povoleném zákonem a nezaručuje ani přesnost nebo úplnost Webové stránky či jakýchkoliv informací resp. obsahu, ani to, že jsou bez vad nebo virů.

8.2. Uživatel/Objednatel beze na vědomí, že Poskytovatel neodpovídá za úroveň kvality poskytovaných služeb ovlivněnou charakterem použitých technologií

8.3. Poskytovatel dále neodpovídá za poruchy či výpadky Systému, které nastaly nezávisle na vůli Poskytovatele a brání mu ve splnění jeho závazku vůči Uživateli/Objednateli

8.4. Poskytovatel neodpovídá za správnost, úplnost a aktuálnost obsahu této Webové stránky ani za jakékoliv přímé či nepřímé škody vzniklé v souvislosti s připojením a užíváním Webové stránky nebo Systému a dále za škody vzniklé z důvodu její resp. jeho částečné nebo úplné nefunkčnosti. Vzhledem k povaze internetu Poskytovatel nezaručuje možnost připojení a bezchybné fungování Webové stránky či Systému v důsledku nemožnosti připojení k této Webové stránce resp. do Systému nebo nemožnosti využívání obsahu Webové stránky/Systému.

8.5. Poskytovatel neodpovídá ani neručí za závazky osob, jejichž nabídky jsou ve formě reklamy, inzerce či jinak uvedeny na této Webové stránce, jakož ani není účastníkem žádných právních vztahů, do kterých vstoupí se třetími stranami Uživatel/Objednatel. Poskytovatel dále neodpovídá ani za pravdivost, obsah a formu reklamy třetích stran uveřejněné na Webové stránce.

8.6. Poskytovatel neručí za obsah stránek třetích stran, které jsou dostupné prostřednictvím této Webové stránky, jakož ani za závazky osob, které nabízejí, poskytují nebo zprostředkovávají služby na stránkách třetích stran. Obdobné platí pro stránky třetích stran, ze kterých je možné se připojit na tuto Webovou stránku.

9. TRVÁNÍ A UKONČENÍ SMLUVNÍHO VZTAHU

9.1. Smluvní vztah založený smlouvou na dobu určitou zaniká uplynutím její doby
9.2. Před uplynutím doby může být smlouva ukončena:
a) Písemnou dohodou mezi Poskytovatelem a Uživatelem/Objednatelem
b) Způsobem, který si strany sjednaly ve Smlouvě či jiném smluvním dokumentu
c) Na základě příslušných právních norem, pokud Smlouva či Obchodní podmínky neobsahují odlišnou právní úpravu, resp. pokud se taková úprava dostane do rozporu s platnými právními předpisy a bude proto vůči smluvním stranám neúčinná

9.3. Odstoupení od smlouvy ze strany Poskytovatele

9.4.1. Poskytovatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy ještě před uplynutím její doby tehdy
a) pokud dojde ze strany Uživatele/Objednatele k jakémukoliv porušení Smlouvy, Obchodních podmínek, Ceníku či jiných závazných dokumentů
b) pokud nastanou důvody, pro které by byl Poskytovatel oprávněn odmítnout návrh Uživatele/Objednatele na uzavření smlouvy
c) pokud dochází ke změně v poskytování služeb, jejich přerušení, omezení či ukončení

9.4.2. Pokud dojde k odstoupení od Smlouvy ze strany Poskytovatele, je Odstoupení zasláno na emailovou adresu Uživatele/Objednatele uvedenou v registraci nebo v návrhu na uzavření smlouvy

9.4. Odstoupení od smlouvy ze strany Uživatele/Objednatele

a) Uživatel/Objednatel, který není spotřebitelem, je oprávněn od smlouvy odstoupit ještě před uplynutím doby, na kterou byla sjednána, pouze tehdy, pokud Poskytovatel neposkytne Uživateli/Objednateli jím objednané a řádně uhrazené služby do 10 dnů od vzniku smlouvy. Toto právo Uživatele/Objednatele se nevztahuje na případy, kdy je potřeba z důvodu upřesnění detailů objednávky přiměřeně prodloužit lhůtu pro poskytnutí služby.

b) Uživatel/Objednatel, který uzavřel smlouvu jako spotřebitel, má právo odstoupit od smlouvy uzavřené pomocí prostředků komunikace na dálku (telefon, e-mail, internetový obchod) a to v zákonné lhůtě 14 dní. To neplatí v případě, kdy byla před uplynutím této lhůty s výslovným souhlasem Uživatele/Objednatele poskytnuta služba dle Smlouvy, Obchodních podmínek nebo Ceníku či dalších smluvních dokumentů

9.5. Smlouva je také ukončena tehdy, dojde-li ještě před poskytnutím služby ke zrušení všech poskytovaných služeb.

10. OCHRANA SPOTŘEBITELE

10.1. Pokud je Uživatel/Objednatel ve smluvním vztahu jako spotřebitel (jedná se o fyzickou osobu, která objednává služby mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání), vztahuje se na tohoto Uživatele/Objednatele zákonná ochrana spotřebitele

10.2. Spotřebitel má právo především na:

a) Odstoupení od smlouvy uzavřené pomocí prostředků komunikace na dálku

b) Sdělení informací před uzavřením smlouvy (informace jsou součástí těchto Obchodních podmínek a dále Předsmluvních informací pro spotřebitele, dostupných na Webové stránce Poskytovatele dle bodu 1.5. těchto Obchodních podmínek)

c) Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu ze smlouvy

10.3. Pokud vznikne mezi Poskytovatelem a Uživatelem/Objednatelem spotřebitelem spor ze smlouvy, týkající se poskytnutí právních služeb třetí strany (kontrola, revize či tvorba smluv, viz Ceník), a nepodaří-li se stranám tento spor vyřešit přímo za účasti dotčené třetí strany, má Uživatel/Objednatel právo obrátit se s tímto sporem na Českou advokátní komoru (www.cak.cz) za účelem mimosoudního řešení spotřebitelského sporu. Toto právo může spotřebitel uplatnit nejpozději do 1 roku ode dne, kdy poprvé u Poskytovatele uplatnil právo, které je předmětem daného spotřebitelského sporu.

11. ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU A NÁHRADA ŠKODY

11.1. V případě služeb, které mají charakter právních služeb a jsou poskytovány prostřednictvím kvalifikovaných advokátů (zejména služba „Kontrola smlouvy“ a „Vytvoření smlouvy“, je kvalita takto poskytnutých služeb upravena v samostatném dokumentu zde. Tím nejsou dotčena další ujednání týkající se Poskytovaných služeb.

11.2. Poskytovatel neodpovídá za případné škody způsobené či vzniklé třetím stranám v důsledku použití údajů poskytnutých Uživateli/Objednateli.

11.3. Není-li dále uvedeno jinak, Poskytovatel odpovídá pouze za skutečnou škodu, kterou způsobil či způsobí úmyslně anebo z hrubé nedbalosti.

11.4. Poskytovatel není povinen Uživateli/Objednateli, který bezplatně využívá Webového rozhraní Poskytovatele, hradit jakoukoliv vzniklou škodu. Obdobné se vztahuje na náhradu ušlého zisku. Uživatel/Objednatel se tímto výslovně vzdává práva na náhradu jakékoliv škody.

11.5. Ani v případě, kdy Uživatel/Objednatel objedná placenou službu Poskytovatele, není Poskytovatel povinen hradit jakoukoliv škodu, obdobně i ušlý zisk, které vznikly či vzniknou v důsledku:
a) vzniku poruchy, nedodání nebo vadného či neúplného dodání objednané služby zejména z technických nebo jiných provozních důvodů (včetně výpadku sítě Internet či opožděného dodání dat nebo poškození dat v průběhu přenosu, překročení kapacitní meze apod.) nebo na základě obecně závazných právních předpisů, v případě vyhlášení krizového stavu nebo z důvodu jiného obecného zájmu a dále také tehdy, pokud dojde ke vzniku překážky, která nastala nezávisle na vůli Poskytovatele a brání mu ve splnění jeho závazku poskytovat Poskytované služby za původně sjednaných podmínek a v původně sjednaném rozsahu;
b) dočasného odstavení Systému Poskytovatele pro závadu, opravu anebo údržbu internetových stránek Poskytovatele a systému;
c) zavinění ze strany Uživatele/Objednatele;
d) věcné nesprávnosti, nepravdivosti, neúplnosti či neaktuálnosti údajů a informací, poskytnutých Uživatelem/Objednatelem

11.6. Objednatel/Uživatel se tímto výslovně vzdává práva na náhradu jakékoliv škody, která vznikla či vznikne v důsledku shora uvedených událostí či skutečností

11.7. V ostatních případech Poskytovatel odpovídá Uživateli/Objednateli pouze za skutečnou škodu, kterou způsobil či způsobí úmyslně anebo z hrubé nedbalosti. Rozsah náhrady škody, za kterou Poskytovatel v těchto případech odpovídá, je omezen na náhradu skutečné škody maximálně do výše částky odpovídající jednorázové platbě Uživatele/Objednatele za předmětnou službu, které se způsobená škoda týká. Uživatel/Objednatel se tímto výslovně vzdává práva na náhradu jakékoliv škody, která přesáhne uvedený rozsah. Smluvní strany uzavřením Smlouvy potvrzují, že s přihlédnutím ke všem okolnostem nepředpokládají vznik škody vyšší; tj. úhrnná předvídatelná škoda, jež by mohla Uživateli/Objednateli vzniknout, může činit maximálně částku rovnající se částce jednorázové platby za Poskytované služby, kterých se vzniklá škoda přímo týká. Tímto ujednáním není dotčeno právo Uživatele/Objednatele na náhradu škody dle bodu 11.1. těchto Obchodních podmínek, týkajících se poskytování právních služeb třetích stran.

12. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

12.1. Ochrana osobních údajů Uživatele/Objednatele, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

12.2. Uživatel/Objednatel souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, adresa elektronické pošty, telefonní číslo (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).

12.3. Uživatel/Objednatel souhlasí se zpracováním osobních údajů Poskytovatelem, a to pro účely realizace práv a povinností ze Smlouvy a dále pro účely zasílání informací, obchodních sdělení a nabídek Uživateli/Objednateli (včetně automatického rozesílání elektronické pošty).

12.4. Uživatel/Objednatel bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při objednávce provedené z webového rozhraní) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat Poskytovatele o změně ve svých osobních údajích.

12.5. Poskytovatel prohlašuje, že je platně registrován u Úřadu pro ochranu osobních údajů, pod registračním číslem 00073527 / 001.

12.6. Zpracováním osobních údajů Uživatele/Objednatele může Poskytovatel pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele.

12.7. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

12.8. Uživatel/Objednatel potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

12.9. V případě, že by se Uživatel/Objednatel domníval, že Poskytovatel nebo zpracovatel (čl. 11.5) provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:
a) požádat Poskytovatele nebo zpracovatele o vysvětlení,

b) požadovat, aby Poskytovatel nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.

12.10. Požádá-li Uživatel/Objednatel o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu Poskytovatel povinen tuto informaci předat. Poskytovatel má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

12.11. Internetový obchod si vyhrazuje právo ustoupit od záruky bezpečnosti nakládání s osobními údaji Uživatele/Objednatele v případě napadení serveru neznámým pachatelem.

13. Ochrana duševního vlastnictví

13.1. Webová stránka je chráněna autorskými právy. Veškerý obsah podléhající duševnímu vlastnictví patří buď Poskytovateli, nebo třetí straně, která poskytla Poskytovateli souhlas s jeho uveřejněním. Obsah webové stránky může být využíván pouze pro vlastní potřebu a nekomerční účely. Pokud není přímo na webové stránce umožněno sdílení či jiné zpracování zveřejněného materiálu, je bez předchozího písemného souhlasu Poskytovatele zakázáno jakkoliv měnit, upravovat, přenášet, reprodukovat, nahrávat, stahovat či jinak používat text, grafické podklady či jakýkoliv jiný obsah webové stránky.

13.2. Uživatel/Objednatel bere na vědomí, že v případě jakéhokoliv porušení shora uvedeného ustanovení se může dopustit porušení práv duševního vlastnictví. V důsledku toho může být Prodávajícím či poškozenou stranou vymáháno právo na náhradu škody v plném rozsahu po kupujícím či jakékoliv jiné osobě, která přímo či nepřímo právo duševního vlastnictví poruší.

14. ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ, POUŽITÍ SOUBORŮ COOKIE

14.1. Uživatel/Objednatel souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.

14.2. Webová stránka využívá soubory cookie, tj. data webového serveru, která se ukládají do souboru na lokálním počítači a která identifikují uživatele, jenž pracuje na určitém počítači a používá síť Internet. Soubory cookie mohou ukládat informace o tom, jak se daný uživatel pohybuje na síti Internet, v důsledku čehož mohou být mezi dvěma návštěvami na daném webovém serveru dočasně uloženy předchozí aktivity, jež jsou relevantní pro určitý webový server. Soubor cookie může být použit k přizpůsobení HTML stránek potřebám daného uživatele. Prohlížeč, který uživatel používá na svém počítači, lze nastavit tak, aby soubory cookie zakázal. Je však nutno uvědomit si, že v některých případech může mít zakázání souborů cookie za následek omezení určitých funkcí nebo služeb na webových stránkách.

14.3. Tato webová stránka automaticky zaznamenává IP adresy všech uživatelů a podstránky, které si každý uživatel prohlédl, a to z důvodu shromažďování demografických informací uživatelů pro hromadné využití a dále kvůli efektivnější administraci webové stránky.

15. VYUŽITÍ GOOGLE ANALYTICS

15.1. Tato webová stránka používá službu Google Analytics, poskytovanou společností Google, Inc. (dále jen „Google“). Služba Google Analytics používá soubory cookie (odkaz na „Použití souborů Cookie“ v těchto Podmínkách).

15.2. Informace o užívání webové stránky spolu s obsahem souboru cookie budou společností Google přeneseny a uloženy na serverech ve Spojených státech. Google bude užívat těchto informací pro účely vyhodnocování užívání webové stránky a vytváření zpráv o jejích aktivitách, určených pro jejího provozovatele, a pro poskytování dalších služeb týkajících se činnosti na webové stránce a užívání internetu vůbec. Google může také poskytnout tyto informace třetím osobám, bude-li to požadováno zákonem nebo budou-li takovéto třetí osoby zpracovávat tyto informace pro Google.

15.3. Kvůli ochraně Vašeho soukromí jsme upravili službu Google Analytics tak, aby nezaznamenávala celou Vaši IP adresu.

15.4. Služba Google Analytics je rozšířena o související reklamní funkce poskytované společností Google, a to:
a) přehledy zobrazení v reklamní síti Google,
b) remarketing (zobrazování reklam v obsahové síti na základě zhlédnutých produktů),
c) rozšířené demografické přehledy (reportování anonymních demografických dat).

15.5. Více informací o zpracování a využití dat najdete ve smluvních podmínkách společnosti Google.

15.6. Chcete-li zablokovat odesílání anonymních statistik pomocí nástroje Google Analytics, můžete k tomu využít plugin poskytovaný společností Google. Tento plugin je třeba stáhnout a nainstalovat do Vašeho prohlížeče.

16. DORUČOVÁNÍ

16.1. Uživateli/Objednateli může být doručováno prostým e-mailem na jeho elektronickou adresu, uvedenou při registraci nebo při vyplnění objednávkového formuláře

17. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

17.1. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva kupujícího vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

17.2. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení.

17.3. Smlouva včetně Obchodních podmínek je archivována Poskytovatelem v elektronické podobě a není přístupná.

17.4. Kontaktní údaje Poskytovatele: adresa pro doručování Čumpelíkova 1011/7, adresa elektronické pošty mfsegmento@gmail.com, telefon 775377446.

17.5. Tyto Obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 17.6.2017 a nahrazují v plném rozsahu všechny do té doby účinné Obchodní podmínky.

V Praze dne 17.6.2017