Výhody a nevýhody obchodních podmínek

Domů/Články/Výhody a nevýhody obchodních podmínek

Výhody a nevýhody obchodních podmínek

Výhody užití všeobecných obchodních podmínek

Obchodní podmínky se staly nepostradatelným institutem v běžné podnikatelské praxi. Nejvýznamnější předností využívání obchodních podmínek při uzavírání smluv je, jak už bylo uvedeno, celkové zjednodušení samotného procesu uzavírání smluv. Tím, že je velká část obsahu smlouvy vyčleněna do VOP, tak dochází k usnadnění a do jisté míry i zautomatizování smluvních vztahů.

Přesune-li podnikatel, je-li zároveň navrhovatelem znění OP, do znění obchodních podmínek podstatnou část náležitostí smlouvy, má jakousi jistotu, že smluvní vztahy, do nichž vstupuje, s sebou nesou vždy stejná práva a povinnosti. Navrhovatel obchodních podmínek ale musí vždy důsledně dbát na správnou aplikaci zákonných aspektů podmiňujících platnost obchodních podmínek, aby byly účinné.

Samozřejmě, na druhou stranu pro stranu přijímající obchodní podmínky je nezbytné doporučit neztrácet na ostražitosti. Jak bylo uvedeno, obchodní podmínky jsou plnohodnotnou součástí smlouvy, a lze očekávat, že navrhovatel konstruoval obchodní podmínky spíše ve svůj prospěch. Je tedy rozhodně na místě se se zněním OP důkladně seznámit a v případě, že nějaké ustanovení OP nevyhovuje dohodě či představám, lze po navrhující smluvní straně požadovat zřízení odchylky v rámci samotného textu smlouvy.

Rizika užití všeobecných obchodních podmínek pro slabší smluvní stranu

Používání OP může mít do jisté míry za následek omezení smluvní svobody, a to hlavně ve vztazích s ekonomicky silnějším smluvním partnerem. Takový smluvní partner ovšem zpravidla odmítá na znění obchodních podmínek cokoli měnit. Pak nezbývá smluvní straně přijímající než volit mezi akceptací, byť ne zcela dle „svých pravidel, a neuzavřením smlouvy.

Dalším rizikem smluvního vztahu, kde jedna ze stran používá OP, je tak jeho jednostranná výhodnost, neboť strana předkládající obchodní podmínky má přirozenou tendence si utvořit znění OP „k obrazu svému“.

Používání OP může vést ke ztrátě individuálního přístupu vůči jednotlivým smluvním partnerům, jejich následnému odcizení a zanedbání určitých specifických výhod, které by mohly při nestandardizovaném smluvním vztahu vzniknout.

Shrnutí a závěr

Z výše uvedeného vyplývá, že používání obchodních podmínek je bezesporu žádoucím zjednodušením a urychlením kontraktačního procesu. Zároveň je potřeba mít na zřeteli základní zákonná pravidla, aby mohly být obchodní podmínky považovány a přijaty za plnohodnotnou součást konkrétní smlouvy. Ty stanoví občanský zákoník v ustanovení § 1751 a násl. OZ.

Aby byly obchodní pro smluvní vztah závazné, je třeba v samotné smlouvě na připojení obchodních podmínek odkázat a prokázat seznámení protistrany s jejich obsahem. Seznámení s obsahem je presumováno v případě, kdy je znění obchodních podmínek fyzicky přiloženo ke smlouvě, v ideálním případě podpis protistrany i pod jejich znění.

V případě rozporu obchodních podmínek s ustanovením smlouvy, platí, že smlouva má vždycky přednost.

Pokud dojde k situaci, kdy každá ze stran závazku poukáže v rámci přijímání smlouvy na jiné obchodní podmínky, jejichž ustanovení kolidují, jejich znění budou v rozsahu, ve kterém si odporují, považována za neplatná. Na samotné uzavření smlouvy však konflikt obchodních podmínek žádný vliv nemá.

Obchodní podmínky je možné i jednostranně měnit, ovšem pouze za splnění všech zákonem stanovených podmínek. Je tak možné učinit pouze u smluv stejného druhu s opětovným plněním uzavíraných s větším počtem osob, s tím, že možná změna OP musí být ve smlouvě předem sjednána, a to včetně způsobu oznámení takové změny protistraně.

Protistrana musí mít možnost v případě nesouhlasu se změnou obchodních podmínek od smlouvy odstoupit.

Zdroj: http://www.businessinfo.cz/cs/clanky/obchodni-podminky-ppbi-88423.html#!&chapter=5

Od | 2017-06-08T10:01:06+00:00 17.05.2017|