Způsoby připojení obchodních podmínek ke smlouvě

Domů/Články/Způsoby připojení obchodních podmínek ke smlouvě

Způsoby připojení obchodních podmínek ke smlouvě

Způsoby připojení obchodních podmínek ke smlouvě

Způsob připojení obchodních podmínek úzce souvisí s jejich závazností pro smluvní strany. Z ustanovení § 1751 odst. 1 NOZ vyplývá, že nezbytný je odkaz na OP ve smlouvě, který musí v textu smlouvy stát před podpisem smluvních stran.

Je-li možné uzavřít určité typy smluv ústně, může být i odkaz na obchodní podmínky učiněn ústně. Zároveň je možné užít obchodní podmínky i v případě konkludentně uzavřené smlouvy (typickým příkladem pak bude parkování na placeném parkovišti obsluhované automatem).

Nicméně obecně lze ústní odkaz na zahrnutí obchodních podmínek do ústně uzavírané smlouvy spíše nedoporučit, a to zejména z důvodu špatné průkaznosti v případě sporu. Z praktického hlediska je nejvíce optimální písemný odkaz na obchodní podmínky a jejich faktické přiložení ke smlouvě, jenž automaticky zakládá presumpci seznámení se s jejich obsahem.

V praxi se lze často setkat dokonce s podepisováním smluvních podmínek nad rámec podpisu nutného k uzavření smlouvy. Podepsání obchodních podmínek zvyšuje míru právní jistoty obou smluvních stran, neboť tak nemůže být pochyb o projevené vůli stran se řídit ustanoveními v OP, zároveň podpis pod OP zakládá nevyvratitelnou domněnku zákonné podmínky seznámení se s nimi. Nicméně podle rozsudku Vrchního soudu v Praze č.j. 5 Cmo 318/97 nemusí být znění obchodních podmínek podepsáno.

Obchodní podmínky v praxi

Co se týče praktické stránky seznámení se s obchodními podmínkami, je vhodné zmínit několik problematických situací, na které již reagovala judikatura.

Pouhé faktické zveřejnění obchodních podmínek, například tím, že je podnikatel fyzicky vyvěsí ve své provozovně, nelze považovat zákonnou podmínku odkazu na OP ve smlouvě za splněnou.

Samotné uveřejnění obchodních podmínek nebo jejich snadná dostupnost nevede automaticky k tomu, že by se takové obchodní podmínky staly součástí smlouvy. Ani ze zákonného požadavku na zveřejnění obchodních podmínek ještě nevyplývá jejich začlenění do smlouvy. Závaznými se obchodní podmínky pro smluvní strany stávají až s odkazem ve smlouvě.

Problematickou se také může jevit otázka odkazu na webové stránky s obchodními podmínkami. Ne vždy může být takový odkaz na webové stránky považován za řádné přiložení obchodních podmínek. V případě, že je odkaz na obchodní podmínky umístěn na webových stránkách za situace, kdy je ale smlouva uzavírána na pobočce, není řádně splněna zákonná podmínky přiložení ani možnosti seznámení se s OP.

Naopak za situace, kdy je na obchodní podmínky odkazováno prostřednictvím hypertextového odkazu při uzavírání smluv elektronickými prostředky, podmínka dostatečného přiložení obchodních podmínek bude pravděpodobně splněna (k tomu blíže dále v textu viz Obchodní podmínky a e-shopy).

Obchodní podmínky a e-shopy

Uzavírání smluv elektronicky přes webové rozhraní je typickým příkladem pro použití obchodních podmínek. Pro provozovatele internetových obchodů je nezbytné zmínit, že pro splnění odkazu na obchodní podmínky nepostačí, bude-li odkaz na obchodní podmínky umístěn „kdesi na webové stránce“ mimo kontext formuláře vyplňovaného za účelem objednávky.

Odkaz na obchodní podmínky musí být umístěn v části – kroku, kde dochází ze strany kupujícího k objednávce. Pokud by se odkaz na obchodní podmínky objevil například až po provedení objednávky, jednalo by se o neplatný odkaz na obchodní podmínky a tyto by nebyly platnou součástí smlouvy.

Podmínku přiložení obchodních podmínek dle výkladových stanovisek ale rovněž nesplňuje zobrazení v tzv. pop-up okně. Obchodní podmínky je nutné zpřístupnit v jiném okně na téže stránce za předpokladu možnosti uchování obsahu obchodních podmínek.

V tuzemské praxi většina internetových prodejců plní tuto zákonnou povinnost tak, že si kupující – zákazník může otevřít odkaz na obchodní podmínky v novém okně při zadávání souhlasu s nimi při dokončování objednávky, a zároveň jsou obchodní podmínky přístupné i mimo proces objednávání v jedné ze záložek eshopu. Takto by měly být podmínky pro řádné uplatnění podmínek, které ukládá zákon splněny.

Zdroj: http://www.businessinfo.cz/cs/clanky/obchodni-podminky-ppbi-88423.html#!&chapter=3

Od | 2017-06-08T10:01:43+00:00 23.04.2017|